Клиент

Р Консултинг ЕООД
www.rconsulting.bg

За компанията

Компанията разработва иновативни и високо специализирани продукти и услуги в областта на информационните и комуникационни технологии.
Основните продукти и услуги, които компанията предлага са:
- софтуерни програми за IP телевизия (RC IPTV Platform),
- софтуерни системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM),
- софтуерни системи за управление на разплащанията – билинг системи (RC Billing System),
- софтуерен продукт за цялостно обслужване на дистрибуторската мрежа на фармациите (SMRF).

Предизвикателството

За осъществяването на растеж на фирмата са необходими инвестиции в ново оборудване – компютри, сървъри, специализиран софтуер и лицензи за различни продукти, както и инвестиции в човешки ресурс. Ръководството на фирмата трябваше на намери начин да оптимизира разходите и да потърси алтернативен подход при финансирането на дейността на фирмата, което се оказа и най-голямото предизвикателство в този момент. В ИКТ сектора най-голям дял от инвестициите са свързани с човешкия ресурс. От друга страна периодично фирмата инвестира в закупуването на ДМА и ДНА, които също изискват определени финансови средства. Най-доброто решение, което можеше да направим беше да кандидатстваме по проект по ОП „Конкурентоспособност“, по която програма да финансираме ДМА и ДНА, а със освободените ресурси от получената обратно безвъзмездна помощ да инвестираме в човешкия ресурс. Тогава от „Бест Партнърс“ ООД ни предложиха възможност да кандидатстваме по различни процедури по ОП – за технологична модернизация и за внедряване на иновации. По-интересна е втората процедура, която представляваше истинско предизвикателство. В нашия случай имахме разработена идея за нова услуга, която можем да предложим на пазара, но за нея беше необходима огромна инвестиция от наша страна. Възможността за оптимизираме разходите дойде чрез възможност да обявим чрез „търг“ друга фирма да разработи вместо нас този софтуер, което може да бъде финансирано по проекта. По този начин разходите за труд се предхвърлят в подизпълнителя, който ще разработи новата платформа за предоставяне на новите услуги, като същите се финансират от програмата, а нашият екип остава свободен за разработване и развиване на нашите продукти.

Реализацията на проекта

Инвестициите в дълготрайните материални активи са насочени към закупуване и въвеждане в експлоатация на комуникационно и компютърно оборудване, нужно за работата на специализираните софтуерни и компютърни приложения, предвидени за закупуване по настоящия проект. За производство, съхранение на телевизионно съдържание и излъчване на цифровия поток за IPTV и други мултимедийни услуги компанията ни трябва да разполага със съответното оборудване и софтуер. Това оборудване включва 10 бр. сървъри, 2 бр. офис рак, 2 бр. непрекъсваемо електрозахранване, 12 бр. работни станции и 4 бр. демо сървъри като всички отделни активи работят взаимосвързано помежду си осигурявайки нормалното протичане на технологичния процес. Цялото оборудване ще работи с предвиденото за закупуване Интегрирано софтуерно приложение за оптимизиране и контрол на дейностите.

Очакваните резултати за дружеството

Внедряването на предвиденото по проекта компютърно и комуникационно оборудване, софтуерни и компютърни приложения ще осигури устойчивост на технологичния процес на предлаганите продукти и услуги и ще постигне разрешаване на идентифицираните към момента проблеми, което е предпоставка за повишаване на производителността, а оттам и конкурентоспособността на фирмата, а и ще създаде допълнителни условия фирмата да устои на конкурентния натиск не само на вътрешния, но и на външния пазар.

Реализацията

Дейностите по настоящия инвестиционен проект са насочени към придобиването на специализиран софтуер – „Платформа за виртуално работно място”, необходим за внедряване на иновативната услуга в „Р Консултинг” ЕООД.

Очакваните резултати за дружеството

внедряване на пазара иновативен продукт (услуга), с нови и усъвършенствани характеристики, повишено качество и оптимална себестойност, отговарящ на клиентските изисквания и тенденциите в ИКТ сектора, да подобри технологичния си капацитет, да увеличи пазарния си дял и приходите от продажби.