Услуги

Предпроектен анализ

Определяне на сектора и раздела на икономическата дейност на фирмата съгласно класификатора на икономичестите дейности на НСИ с оглед на допустимост по съответните програми на ЕС и локализиране на нуждите на предприятието… Виж повече

Избор на процедура

Програми и процедури, изисквания към придприятията и инвестициите, видовете допустими разходи и дейности, срокове за кандидатстване и за изпълнение на проекта, размер на финнасирането, интензитет на помощта, отчетност и видовете плащания… Виж повече

Изготвяне на проекта

По европейските програми и подготовка на всички придружителни документи към проектното предложение, в т. ч. подготовка на декларации, оформяне на оферти, съдействие при получаване на определени документи и др.вете плащания… Виж повече

Управление на проекта

Подготовка на тръжна документация и пакет от документи за избор на кандидат-изпълнители; Подготовка на документи за работа на оценителна комисия и консултантска помощ по провеждане на избор на изпълнител… Виж повече