Предпроектен анализ

Определяне на сектора и раздела на икономическата дейност на фирмата съгласно класификатора на икономичестите дейности на НСИ с оглед на допустимост по съответните програми на ЕС и локализиране на нуждите на предприятието.
БП работи само дългосрочно със своите клиенти. ФСА ще ни помогне да определим готовността на предприятието да кандидатства, потенциал за получаване на финансиране при кандидатстване, относителен бюджет на проекта, оптимизиране на финансовите показатели с оглед на по-добро представяне при кандидатстване.

Избор на процедура

Програми и процедури, изисквания към придприятията и инвестициите, видовете допустими разходи и дейности, срокове за кандидатстване и за изпълнение на проекта, размер на финнасирането, интензитет на помощта, отчетност и видовете плащания.

Изготвяне на проект

По европейските програми и подготовка на всички придружителни документи към проектното предложение, в т. ч. подготовка на декларации, оформяне на оферти, съдействие при получаване на определени документи и др.

Управление на проекта

Подготовка на тръжна документация и пакет от документи за избор на кандидат-изпълнители; Подготовка на документи за работа на оценителна комисия и консултантска помощ по провеждане на избор на изпълнител; Подготовка на документи за уведомяване на участниците в търга за решението на изборната комисия и свързаните с това покани до избраните кандидати и уведомления до неодобрените кандидати;
Подготовка на договори с изпълнители и приемо-предавателни протоколи свързани с доставки/услуги/строителство; Подготовка на междинни и финални отчети, както и документи за получаване на авансово, междинни и финално плащане по проекта;