Клиент

Подемкран АД
Podem.bg
Podemcrane.com

За компанията

Подемкран АД е най-големият производител и дистрибутор на индустриални кранове и компоненти за тях в Централна и Източна Европа и четвърти в света.
Основните пазари на дружеството са Европа, близък и далечен Изток.
Всички продукти на Подемкран АД отговарят на международните изисквания за качество и надеждност (Machine Directive 2006/42/EC). В дружеството са внедрени и сертифицирани Система за управление на качеството BS EN ISO 9001:2008 и Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007. В допълнение, в Подемкран АД е внедрен базов вариант на гъвкава, конфигурируема и отворена за модификации софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието Infor Syteline ERP, версия 8 с модули „Планиране“, „Доставчици“, „Финанси“, „Производство“ и др.

Предизвикателството

В стремежа си към подобряване на управлението на качеството, Подемкран АД включва в инвестиционната си програма закупуване на допълнителни модули към съществуващата ЕRP-система и необходимото за тяхното функциониране оборудване.
Целта на въвеждане на допълнителните модули е по-пълно обхващане на всички аспекти от управлението на ресурсите в предприятието и по-конкретно взаимоотношенията с клиенти и контрола на качеството /посредством сървър и терминални работни станции/, както и управлението на производството и складовете с баркодове /посредством мобилни външни устройства – терминали/.

Реализацията на проекта

(постигнати резултати от реализацията на проекта; как постигането на целите на проекта e допринесло за развитието на предприятието; въвеждане на нови продукти/услуги)

По проекта бяха направени следните инвестиции:

- за въвеждане (закупуване и внедряване) на допълнителни модули към вече изградена интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието (Syteline ERP) включващо Модул „Управление на взаимоотношенията с клиенти“, състоящ се от 10 бр. софтуерни лицензи и 1 внедряване на модула; Модул „Управлението на производството и складовете с баркодове“, състоящ се от 16 бр. софтуерни лицензи и 1 внедряване на модула; Модул „Управление на качеството“, състоящ се от 33 бр. софтуерни лицензи и 1 внедряване на модула.
- за закупуване на 1 бр. Сървър, 30 бр. Терминални работни станции и 7 бр. Терминали.

Резултати за дружеството от изпълнението на проекта:

„Подемкран“ АД надгради и разшири съществуващата в предприятието ERP-система с допълнителни модули, чиито нови функционалности пряко повишиха ефективността, подобриха взаимоотношенията с клиентите и оптимизираха производствените и бизнес процеси.

Предизвикателството

Необходимостта от реализирането на проекта е продиктувана от стремежа на дружеството да повиши конкурентоспосбността си на българския и международен пазар като разшири продуктовата структура чрез внедряване на иновативни продукти, с висок потенциал за пазарна реализация, подобрено качество и намалена себестойност.

Реализацията на проекта

(постигнати резултати от реализацията на проекта; как постигането на целите на проекта e допринесло за развитието на предприятието; въвеждане на нови продукти/услуги)

Престоящи инвестиции по проекта:

Дейностите по настоящия инвестиционен проект са насочени към придобиването на права на интелектуална собственост върху промишлен дизайн за нов вид електрически въжен телфер и производствен опит (ноу-хау) с цел внедряване на иновативния продукт в серийно производство.

Очакваните резултати за дружеството от изпълнението на проекта са:

След придобиване на правата върху индустриалния дизайн и ноу-хау, „Подемкран“ АД ще има възможността в кратки срокове да внедри в производство и да предложи на пазара иновативен продукт, с нови и усъвършенствани характеристики, повишено качество и оптимална себестойност, отговарящ на клиентските изисквания и тенденциите в сектора, да подобри технологичния си капацитет и да увеличи пазарния си дял и приходите от продажби чрез внедряването на новия продукт в серийно производство. Това ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на „Подемкран“ АД и затвърждаване на позициите на дружеството като иновативно високотехнологично предприятие със силно присъствие на националния и международните пазари.

Съвместната работа по проекта продължава, срокът за изпълнение е юни 2014 г.