Клиент

ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ ООД
www.installpipe.com

За компанията

Инстал Инженеринг създава и изгражда решения в почти всички сфери на преноса на флуиди и газове по тръбопроводни мрежи и в продължение на повече от 20 години на българския пазар има зад гърба си произведени, доставени и монтирани над 350 000 метра тръбопроводи и над 100 000 м2 топлинни изолации. Производството е специализирано в предварително изолираните тръбопроводи за гореща вода, пара, минерална вода, както и питейни водопроводи и проводи за други флуиди. Най-активното развитие и иновации на предприятието са в сферата на полипропиленовите (PPR) и стъклонапълнени полипропиленови (PPR-GF) тръбопроводи за гореща вода, а също така и напорни тръбопроводи за питейна вода с диаметри до 630 мм от полиетилен висока плътност (HDPE). Дружеството е внедрило следните международно признати стандарти и системи за управление: Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008; Система за управление на безопасните и здравословни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001: 2007; Система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004; Софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието (ERP-система)

Предизвикателството

В стремежа си към подобряване на качеството на предлаганите продукти и управлението на дружеството е необходимо въвеждането на софтуерна Система за управление на ресурсите в предприятието (ERP-система) и Система за управление на околната среда и последващото й сертифициране по международно признат стандарт ISO 14001:2004, както и закупуване на инсталация за рециклиране на технологичен брак, като необходимо условие за постигане на изискванията на стандарта.

Реализацията на проекта

По проекта бяха направени следните инвестиции:
Инсталация за рециклиране на технологичен брак от полипропиленови (РР) и полиетиленови (РЕ) тръби.
Софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието (ERP-система)
Система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004

Очакваните резултати за дружеството от изпълнението на проекта

постигнатите резултати са свързани с оптимизиране на управление на ресурсите на предприятието, съкратеното време за обработване на документи, приемане и обработване на поръчки, проследяване на налични суровини и материали, готова продукция, продажби и т.н.
постигане на съответствие с изискванията на Система за управление на околната среда по стандарта ISO 14001:2004 и намаляване на брака чрез рециклиране на отпадъците.

Предизвикателството

Необходимостта от реализирането на проекта е продиктувана от стремежа на дружеството да повиши конкурентоспосбността си на българския и международен пазар чрез повишаване на производствения капацитет, разширяване на продуктовата структура чрез внедряване на нови продукти с висок потенциал за пазарна реализация, подобрено качество и намалена себестойност.

Реализацията на проекта

Дейностите по настоящия инвестиционен проект са насочени към придобиването на ново технологично оборудване

Машина за орбитално заваряване на тръби – 1 бр.
Машина за огъване на тръби – 1 бр.;
Машина за рязане и крайцване на тръби – 1 бр.;
Машина за коронарна обработка на PPR и HDPE – 1 бр.;
Ултразвуков дефектоскоп – 1 бр.;
Оборудване за челно заваряване на PE и PPR тръби – 1 бр.;
Машина за полиуретан – 1 бр.

Очакваните резултати за дружеството от изпълнението на проекта са:

След придобиване на новото оборудване дружеството ще има възможността в кратки срокове да внедри в производство и да предложи на пазара 3 продукта, повишено качество и оптимална себестойност, отговарящ на клиентските изисквания и тенденциите в сектора, да подобри технологичния си капацитет и да увеличи пазарния си дял и приходите от продажби чрез внедряването на новите продукти в серийно производство. Това ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на „Инстал инженеринг СВ“ ООД и затвърждаване на позициите на дружеството като предприятие със силно присъствие на националния и потенциал за излизане на външните пазари.

Предизвикателството

Необходимостта от реализирането на проекта е продиктувана от стремежа на дружеството да повиши конкурентоспосбността си на българския и международен пазар като разшири продуктовата структура чрез внедряване на иновативни продукти, с висок потенциал за пазарна реализация. Дружеството води проактивна политика за предвиждане на нуждите на пазара и съответно свързаните с това НИРД на собствени продукти.

Престоящи инвестиции по проекта:

Дейностите по настоящия инвестиционен проект са насочени към внедряване на производствена/поточна линия с цел внедряване на иновативни продукти в различни серии производство. За целта е необходимо закупуването на елементите на технологичната линия, състояща се от три компонента/възли, обединени в обща система: линия за трислойни стъклонапълнени тръби (за основните тръби на топлопроводите), линия за тръби от полиетилен с висока плътност (за основните тръби на студоносителите и обсадните тръби за двата типа проводи) и автоматизирана линия за изработване на изолационния слой. Иновативният производствен процес/технологична линия, чрез който ще се произвеждат новите продукти, ще бъде внедрен/инсталиран като се окомплектова следното предвидено за придобиване по проекта ново оборудване:

Система за гравиметричен контрол

Ултразвукова система за контрол на дебелината на тръби
Маркиращо устройство/мастилено-струен принтер/
Система за охлаждане на технологична вода
Система за сгъстен въздух
Линия за изолиране на тръбопроводи
Телескопичен товарач
Машина за изолиране с полиуретан с високо налягане
Екструдерна линия за полиетиленови (PE) тръби с диаметър до 63 мм
Линия за рециклиране на полимерни материали
Шприц машина за производство на центратори

Очакваните резултати за дружеството от изпълнението на проекта са:

Внедряването на иновативни продукти и нов технологичен процес за тяхното производство в „Инстал Инженеринг СВ” ООД ще окаже пряко влияние върху увеличението на производствения капацитет на предприятието и приходите му от продажби, предвижда подобряване на пазарните позиции и разширяване на пазарния му дял, постигането на оптимална себестойност на продукцията и съкращаването на производствените разходи и себестойността на крайните продукти и общо подобряване на конкурентоспособността на предпирятието.