Считано от 26.06.2020 г. „Бест Партнърс“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-1281-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Наименование на проекта: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Срок за изпълнение: 3 месеца

Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 10 000лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% . Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 8 500 лeвa, а на националното съфинансиране – 1 500лeвa.

Проектното предложение е насочено към постигане на следната цел:Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват: постигане на положителен ефект по отношение на „Бест Партнърс“ ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Начало на проекта (дата на стартиране):  26.06.2020 г.

Край на проекта (дата на приключване): 26.09.2020 г.


 

Считано от 20.06.2016 г. „Бест Патнърс” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1269-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Бест Патнърс” ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 378 000,00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 264 600,00 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 224 910,00 лeвa, а на националното съфинансиране – 39 690,00 лeвa. Проектът на „Бест Патнърс” ООД е насочен към постигане на следните две основни цели – Повишаване на производствения капацитет и Засилване на експортния потенциал на кандидата. С договорената БФП кандидатът планира да извърши инвестиции в дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на „Бест Патнърс” ООД в град Монтана. Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: подобряване на конкурентоспособността и пазарното присъствие на предприятието; разширяване на производствения капацитет с около 75%; увеличаване на пазарния дял в национален мащаб от 0,1 % до 0,5 %; намаляване на производствените разходи (за суровини, матариали и външни услуги) – брак с до 50%; ръст в приходите от продажби на дружеството със 75% в средносрочен план; увеличаване на износа и постигане до 39% дял на износа общо в приходите; вътрешна норма на възвращаемост на проекта 15,28%; нарастване на производителността на труда с 19,70%; увеличаване на средните генерирани приходи от износ с 25,13% и увеличаване на ефективността на производствените разходи с 16,20%.


 

На 05.07.2016 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1269-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Бест Партнърс“ ООД”, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Считано от 18.01.2017 г.„Бест Партнърс”ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0342-C01 по  процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

Проектът „ Внедряване на иновации в „Бест Партнърс“ ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 430 000 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 90% или 387 000 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 328 950 лeвa, а на националното съфинансиране – 58 050 лeвa. Проектното предложение е насочено към постигане на следната цел: Пазарна реализация на продукт (услуга) в приоритетно направление ? медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм) в тематична област Индустрия за здравословен живот и биотехнологии на ИСИС. С договорената БФП кандидатът планира да извърши инвестиции в дълготраен нематериален актив, необходим за пазарната реализация на иновативен продукт (услуга за интегриран дентален туризъм- IDTS). Очакваните резултати от изпълнението на проекта вклюват: пазарна реализация на иновативен продукт (интегриран дентален туризъм  IDTS) от  приоритетно направление медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм) в тематична област индустрия за здравословен живот и биотехнологии на ИСИС, като продуктът (услугата) ще бъде новост за европейския и световен пазар; повишаване на иновационния капацитет на предприятието и конкурентоспособността му; подобряване на пазарното присъствие на предприятието и увеличаване на пазарния му дял в национален мащаб с 10% в средносрочен план;  25% вътрешна норма на възвращаемост на проекта; 4 години дисконтиран срок за откупуване на инвестициите (DPP); нарастване на производителността на предприятието вследствие на изпълнението на проекта с над 100% в рамките на 5 години след приключване на изпълнението; нарастване на нетните приходи от продажби спрямо общата стойност на проекта с над 100% в рамките на 5 години след приключване на изпълнението; разкриване на 2 нови позиции вследствие от изпълнението на проекта; пряк положителен ефект към опазването на околната среда и повишаване на ресурсната ефективност; внедряване на еко-иновация.
Начало на проекта (дата на стартиране): 18.01.2017 г.
Край на проекта (дата на приключване): 18.01.2018 г.

На 13.04.2017 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ПМС 160 и ЗУСЕСИФ, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0342-C01 по проект „Внедряване на иновации в „Бест Партнърс“ ООД”, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Решение за откриване на процедура за доставка

Публична покана

Изисквания към оферти

Оферта

Методика за оценка

Декларация на кандидата по чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ

Техническа спецификация

Проект на Договор за доставка

Гаранция за добро изпълнение

Информация за сключен договор по прокет BG16RFOP002-1.001-0342-C01